Choď na obsah Choď na menu
 


 

Detské centrum Bublinka ponúka starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov s rozšírením o aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku. Nachádza sa  v okrajovej časti centra....v budove materskej školy.

Kapacita zariadenia -  ponúka atmosféru rodinného prostredia s pocitom istoty, bezpečia a nadštandartné služby v  malom kolektíve.

Organizujeme - množstvo aktivít v detskom centre i mimo neho. Napr. výuku AJ, NJ,ŠJ, prácu s počítačom, sezónne činnosti, športové (plavecké , lyžiarske, turistické kurzy), spoločenské a kultúrne podujatia, tvorivé dielne, školy v prírode a iné.

Pripravujeme postupnou, systematickou prácou s dominantným postavením hry a motivačných činností  deti na vstup do školy. Okrem iného využívame Program výchovy a vzdelavánia detí v materských školách ako základný pedagogický materiál pre prácu s deťmi. Spolupracujeme so základnou školou a detským psychológom.

Stravovanie - racionálne a vyvážené zodpovedá predškolskému veku detí s pitným režimom a prístupom k ovociu po celý deň.

 Prostredie - príjemné, estetické prostredie interiéru i exteriéru prispeje je projektované hlavne k pohode a spokojnosti detí ale i k spokojnosti rodičov.

Personál - kvalifikovaný personál s praxou a skúsenosťami v oblasti riadenia predškolského zariadenia, výchovy detí sú zárukou odborného a zodpovedného prístupu k problematike práce s deťmi predškolského veku.

 

Tešia sa na Vás a Vaše deti Mgr. - zriaďovateľ DC a Ing. Bc. -riaditeľ DC

Bublinka je nezisková organizácia, ktorá sa zúčastňuje na projektoch podporujúcich vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, služby na podporu regionálneho rozvoja a  zamestnanosti, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a  prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

Bublinka, n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v pod číslom ...dňa ....

Bublinka, n.o. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa .... Výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole prebiehajú podľa požiadaviek  Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 Ministerstva školstva SR.

Súkromná materská škola začala prevádzku dňa 1. septembra ....

Súkromná materská škola Bublinka

Našim cieľom je vytvoriť pre deti podnetné prostredie, v ktorom budú môcť neobmedzene rozvíjať potenciál detskej osobnosti, prostredie postavené na vzájomnej dôvere, slušnom správaní, priateľstve, ohľaduplnosti a vzájomnej pomoci. Len keď je dieťa šťastné, spokojné a cíti sa bezpečne, môže sa začať prispôsobovať zmenám, rozhodovať sa a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vzájomne spolupracovať a byť tolerantný k ostatným.

Niekoľko dôvodov, že motto SLADKÁ AKO DOMOV je naozaj skutočné:

 • Veľká, farebná, veselá škôlka s voľným pohybom detí, v ktorej je vytvorené zdravé, bezpečné a podnetné prostredie navodzujúce domácu atmosféru
 • Profesionálny tím pedagógov, vytvára svojim  individuálnym a príjemným  prístupom atmosféru, v ktorej sa dieťa cíti šťastne, bezpečne a príjemne
 • „Škôlka otvorená rodičom“, neobmedzený vstup rodičov, každodenná komunikácia rodičov s pedagógmi a pravidelné  spoločné  stretnutia
 • Veľký dôraz na zdravú výživu, pitný režim a dostatočný príjem vitamínov vo forme čerstvého ovocia podávaného 2x denne a zeleniny ku každému jedlu
 • Podpora zdravia detí formou pobytu na čerstvom vzduchu za každého počasia, otužovanie, vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám
 • Vybavenie kvalitnými didaktickými hračkami,  pomôckami a detskou a odbornou literatúrou
 • Oslavy pri príležitosti narodenín, menín, výroba darčekov
 • Spoločné prežívanie a príprava na významné sviatky v roku (Vianoce, Veľká noc, Fašiangy, Deň matiek, Deň otcov a pod.)
 • Intenzívna príprava detí na vstup do 1. ročníka Základnej školy
 • 2x do roka CD s fotkami

Deti majú možnosť rozvíjať si svoje zručnosti a schopnosti nasledovnými aktivitami:

 • Bublinka jazyka:Anglický a Slovenský jazyk ( formou hier a rôznych aktivít, bilingválna výučba oboch jazykov - princíp jeden čas jeden jazyk, pričom je preferovaná komunikácia v anglickom jazyku), pravidelná spolupráca s logopédom.
 • Bublinka Športu: kurzy plávania, korčuľovania, tenisu, lyžovania, detského aerobiku, cvičenia na fitloptách floorbalu, futbalu, turistiky a iných zaujímavých športov
 • Bublinka Umenia: kurzy tanca, baletu, spevu, hry na hudobný nástroj a malých výtvarných umelcov, Ja a moja knižka (pravidelná návšteva detskej knižnice a aktívna spolupráca s ňou), návšteva predstavení a kultúrnych podujatí
 • Bublinka Enviromentálna
 • Environmentálna výchova (vzťah k prírode a zákonitosti prírody si deti rozvíjajú každodenným pozorovaním a prednáškami organizovanými združeniami, ktoré sa týmto činnostiam profesionálne venujú – PZ Háj Zavar, SOS/BIRD LIFE Slovensko)
 • Bublinka Techniky : Práca s počítačom, fotoaparátom
 • Bublinka Cestovania: výlety, školy v prírode, poznávanie okolia, prírody, Slovenska, sveta...
 • Bublinka Zdravia: Činnosti a hry zamerané na podporu zdravých stravovacích návykov, starostlivosti o telo,

Strava pripravovaná vo vlastnej kuchyni, pokrýva prísun potrebných výživových zložiek podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR a je doplnená o:

 • Maximálne zabezpečenie konzumácie čerstvého ovocia, zeleniny, probiotík, prebiotík a bio potravín
 • Minimálnu konzumáciu cukru, nahradenie cukru inými prírodnými sladidlami
 • Pitný režim formou ovocných, zeleninových štiav, bylinkových a ovocných čajov a pitnej vody
 • Možnosť podávania aj dietetickej stravy ( bezlepková, bezlaktózová, s vylúčením zložiek, na ktoré sú deti alergické )

Maximálny počet detí:

Doba prevádzky:  7,00 – 18,00 hod.

Vzdelávacie aktivity

Bublinka, n.o. bude podporovať vzdelávacie aktivity zamerané na podporu zdravého životného štýlu, ktoré budú organizované formou voľnočasových aktivít pre celú rodinu a budú protiváhou konzumnému životnému stereotypu, ktoré vedú k telesnej a duševnej pasivite, a v dôsledku toho k nadváhe a obezite

Potreba vzdelávania v tejto oblasti vyplýva z epidemiologických údajov o výskyte nadváhy, obezity a neinfekčných ochorení vo svete a aj na Slovensku. Tieto ciele sú v súlade so stanoviskom WHO, a tiež patria medzi priority aj podľa akčného plánu Ministerstva zdravotníctva SR.

Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášok a návodov v oblasti:

Rodičia nesú hlavnú zodpovednosť na prenose zdravých životných návykov u detí
 • Zdravé stravovacie návyky – zníženie príjmu potravín s vysokým obsahom tukov a cukrov, zvýšenie príjmu potravín s vysokým obsahom vlákniny a vody( ovocie, zelenina)
 • Stimulácia telesne aktívnejšieho spôsobu života
 • Prevencia depresie a úzkosti ako psychologických faktorov vedúcich k prejedaniu